سرفصل درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی

روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی

درس روابط انسانی و رفتار سازمانی یکی از دروس مقطع دکتری مدیریت آموزشی است که معادل انگلیسی آن «Organizational Behavior and Human Relationship in Educational Administration» می باشد.

درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی درباره چیست؟

درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی یکی از دروس دوره دکتری مدیریت آموزشی است. این درس به تعمیق دانش و مهارت دانشجویان در تحلیل نظریه ها و مهارتهای روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی می پردازد.

ثبت نام دکتری مدیریت آموزشی در سایت سازمان سنجش با کد رشته 2143 صورت می پذیرد.

سرفصل درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی

سرفصل دروس دکتری مدیریت آموزشی درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی به این شرح است:

 • تبیین رفتار سازمانی به عنوان یک دانش میان رشته ای .
 • تبیین ماهیت روابط انسانی در سازمانها .
 • تحلیل بعد فردی در سازمان ها .
 • تبیین نظریه ها و الگوهای ارتباطات سازمانی .
 • نظری ههای فرهنگ و جو سازمانی .
 • تحلیل انواع طرحها و ساختارهای سازمانی .
 • مدیریت تعارض در آموزش و پرورش .
 • تحلیل نظریه های رهبری سازمانی در آموزش و پرورش .
 • تحلیل نظریههای تصمیم گیری .
 • تحلیل رفتار گروهی در سازمانها .

منابع درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی

منابع درس روابط انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت آموزشی در دوره دکتری مذیریت آموزشی ه این شرح است:

 1. آونز، رابرت جی (۱۳۸۲ . کتاب رفتار سازمانی در آموزش و پرورش . ترجمه قربانعلی سلیمی و احمدعلی فروغـی ابـری، اصـفهان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان .
 2. رابینز، استیفن (۱۳۸۱ . کتاب مدیریت رفتار سازمانی . ترجمـه علـی پارسـائیان و محمـد اعرابـی، تهـران : مؤسسـه مطالعـات و پژوهشهای بازرگانی .
 3. گریفیت، دانیل (۱۳۷۴ . کتاب روابط انسانی در مدیریت آموزشی . ترجمه خداداد بخشی . تهران : محیا .
 4. ­Ubben, G. and Hughes, L. (2004). The Principalship: Creative Leadership for Excellence in Schools, New York: Pearson Education, Inc.
 5. ­Reece, B. and Brandt, R. (1996). Effective Human Relations in Organizations, Boston: Houghton Mifflin.
 6. ­Mullins, L. (1991). Management and Organizational Behavior, London: Pitman.